HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ

YLEISTÄ

1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.

2. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet.

3. Seuran hirvenmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain seuran kesäkokouksessa ja se saatetaan kaikkien seurueen jäsenten tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä. Tiedotusmuotoja ovat Seuran kotisivut, Kirje, Seuran Facebook, WhatsApp tai Sähköposti.


METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA

1. Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa johtokunta tai sen erikseen valtuuttamat seuran jäsenet.

2. Metsästysalueista ylläpidetään kartastoa, joka on myös hirviseurueen käytössä.

3. Seura voi kuulua hirvenmetsästyksen ns. yhteislupaan. Yhteislupaan kuuluminen

päätetään vuosikokouksessa.


4. Yhteydenpidon, neuvottelut ja sopimukset naapuriseurojen ja yhteislupakumppaneiden kanssa hoitaa metsästyksenjohtaja tai johtajana toimiva varajohtaja. Esim. vaihtoalueet.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN

1. Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki seuran jäsenet, joilla on voimassa oleva metsästyskortti, hirvenammuntakokeen suorituskortti

2. Seuran hirviseurue muodostetaan vuosittain seuran yleisen kesäkokouksen yhteydessä.

3. Hirviseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittamalla siitä metsästyksenjohtajalle sovittuun määräaikaan mennessä.

4. Sovitun hirvimaksun maksamatta jättäminen sovittuun eräpäivään mennessä johtaa sen syksyisen liittymisen peruuntumiseen. Hirvenmetsästysseurueen sihteeri on velvollinen ilmoittamaan tilinumeron yhtä kuukautta ennen eräpäivää.


METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO

1. Seuran hirvenmetsästyksenjohtajan valitsee vuosittain

talvikokous, toimikausi kestää seuraavaan talvikokoukseen.

2. Hirvenmetsästyksen varajohtajat valitsee hirviporukka.


METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT SEKÄ

METSÄSTYSPÄIVÄN KESTO

1. Metsästyskauden aloittamisesta päätetään hirvikokouksessa.

2. Metsästyspäivän pituuden ja päättymisen päättää ko. jahdin johtaja ja siitä ilmoitetaan selkeästi kaikille hirviporukan jäsenille.

Ilmoitusmuotoja ovat WhatsApp. Tekstiviesti tai puhelu.

3. Metsästys aloitetaan seuran majalta tai johtajan ilmoittamasta paikasta.

4.Ketun, supin tai villisian ampumisesta hirvenmetsästyksen yhteydessä päättä

metsästyksenjohtaja.


METSÄSTÄJÄN VELVOLLISUUDET

1. Pitää mukana tarvittavat lupapaperit ja käyttää asetuksen mukaista vaatetusta hirvenmetsästyksen aikana. Metsästysasetus 22 § (11.4.2013/270)

2. Tulee olla selvillä naapuripassien sijainnista ja turvallisista ampumasuunnista.

3. Ilmoittaa jahdista poistumisestaan johtajalle tai varajohtajalle.

4. Metsästykseen ei osallistuta päihdyttävien tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

5. Noudatetaan hyviä metsästäjätapoja ja huomioidaan muut luonnossa liikkujat ja maanomistajat.

6.Tulee pitää mukanaan koiran kiinnittämiseen soveltuvaa narua tai remmiä.


OSALLISTUMISVELVOLLISUUS

1. Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen päätetään hirviseurueen vuosittaisessa hirvikokouksessa. Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin.

2. Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm.

saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja metsästysmajan puhtaanapito ja hoito, passipaikkahuolto. Passipaikkoihin tutustumispäivään osallistuminen sekä peijaiset valmisteluineen. Koiran omistajien auttaminen koirien kiinnisaamiseksi tarpeen vaatiessa.

3.Hirvikokouksessa sovitaan käytössä olevista ns., vapaapäivistä sekä muista yleisistä asioista.

AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY

1. Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän ampumataidon lisäksi riittävä valmius saaliin käsittelyvaiheisiin.


2. Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla armonlaukauksella /-silla, epähygienialla tai muulla tavalla.


3. Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan saaliin kuljetukseen ja käsittelyyn.


4.Kokeneemmat metsästäjät opastavat uusia metsästäjiä saaliin käsittelyssä.


5. Ampuja on velvollinen suolistamaan ampumansa saaliin kokeneiden metsästäjien opastuksella.


SOSIAALINEN MEDIA

1.Sosiaaliseen mediaan ei saa jakaa kuvia metsälle osallistuvista henkilöistä ilman heidän lupaa tietoturvalaki 5.12.2018/1050

2. Erä-Okun suljetuilla medioilla kuvien jakaminen on sallittua hyvän maun

puitteissa. Kuvat eivät saa halventaa saatua saalista vaan niiden on oltava riistaa kunnioittavia normaaleja metsästyskuvia.


HAAVOITTUMISTILANNE

1. Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytyminen siihen ammutun laukauksen jälkeen.

2. Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee:

ilmoittaa ennakolta sovitulla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle

 merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä

 merkitä tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumahetkellä

 Asian selvittämisen ajan vain metsästyksenjohtaja ja hänen estyessään varajohtaja, ampuja ja koiramies keskustelevat tilanteesta. Muut pitävät radio hiljaisuutta, jos ei ole selvää havaintoa haavoittuneesta eläimestä.


KAATAJAMÄÄRITYS

Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisemmin ampunut siihen ensimmäisenä tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen kahdessa tunnissa osumasta.

Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan tapahtuman osapuolia ja muita todistajia.

Tulkintatilanteissa kaatajaksi on nimettävissä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan saalisosuuden keskenään.


SAALIIN JAKO

Kaadetun hirven pää mahdollisine sarvineen ja talja kuuluvat ampujalle. Syötävät sisäelimet jakavat ampuja ja koiran ohjaaja. Pois lukien metsästysvieraat, joiden osuudesta sovitaan etukäteen.

Lihanjako tapahtuu seurueen täysivaltaisten jäsenten kesken tasaosuuksin, jotka jakotilanteessa arvotaan. Metsästysvieraiden saalisosuuksista päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista.

Lihanjako-osuudet:

Lihat jaetaan jakoporukoiden kesken, hirvikokouksessa päätetään tarkemmin lihanjako-osuudet.


RIKKOMUSSEURAAMUKSET

Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista

metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaisille. Hänen velvollisuutensa on huolehtia myös muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.

Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai

metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelee metsästyksenjohtaja ja vähintään kaksi varajohtajaa yhdessä.

Rikkomuksesta annetaan seuran jäsenelle huomautus, tai päivän loppuun kestävä metsästyskielto

Huomautus annetaan erittäin lievistä rikkomuksista. Vakavat rikkomukset tutkii poliisi.

Jos seurue on jakautunut kahteen tai useampaan ryhmään lohkolla tai lohkoilla tapahtuvasta metsästyksestä vastaa alueella metsästystä johtava Varajohtaja.

Ei saalisosuutta rangaistuksen ollessa voimassa.


PEIJAISET


Peijaisryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä seuran johtokunnan, metsästyksenjohtajiston ja hirviseurueen kanssa. Peijaiset järjestää metsästysseura yhteistyössä hirviseurueen kanssa.

Peijaisissa tarjotaan paisti johon lihat toimittaa hirviseurue.


KUSTANNUKSET

Hirviseurueen yhteisten kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seurueen jako-osuuksilla olevien jäsenten kesken.

METSÄSTYSVIERAAT

Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamisesta voi tehdä hirviseurue tai seuran johtokunta.

Metsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä tekee metsästyksenjohtaja.

Vieraiden perehdyttäjistä päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista.

Vierailta perittävistä maksuista päättää hirviseurue tai johtokunta.

Vieraan tai vieraiden metsästysluvista ja vaatetuksesta vastaa vieraan isäntä.

Vieraiden tekemistä metsästys rikkomuksista ja muista vahingoista vastaa vieraan tai vieraiden isäntä.


HAAVOITTUNUT SUURPETO

Haavoittuneesta suurpedosta on viipymättä ilmoitettava hirven metsästyksen johtajalle sekä noudatettava metsästyksen johtajan antamia ohjeita.


KOIRANOMISTAJAN VASTUU

Koiranomistaja/- haltija vastaa koirastaan ja sen tekemisistä hirvenmetsästyksen yhteydessä.

Mahdollisista vahingoista on ilmoitettava viipymättä hirvenmetsästyksen johtajalle.


METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS

Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään vuosittain

vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä.

Tämä metsästyssääntö on seurueen jäsenten nähtävillä metsästysseuran majan

ilmoitustaululla ja seuran kotisivuilla.

Olen lukenut ja ymmärtänyt Erä-Oku ry;n hirvenmetsästys säännöt

Allekirjoituksellani sitoudun noudattamaan annettuja sääntöjä ja määräyksiäOutokummussa _____päivänä _________kuuta 20____
________________________