ERÄ-OKU RY:n SÄÄNNÖT

Rekisteröity 12.6.2019

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA,

PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI


Yhdistyksen nimi: Erä-Oku ry

Kotipaikka (= kotikunta):Outokumpu

Seura voi olla Suomen Metsästäjäliiton ja Suomen Kennelliiton piirin jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.


SEURAN TARKOITUS


Seuran tarkoituksena on harjoittaa


1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen omalla toiminta-alueella.


2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;


3) metsästysampumaurheilua ja


4) edistää turvallista ja eettistä metsästystä;


5) edistää nuorten pääsemistä metsästysharrastuksen pariin ja heidän mahdollisuutta kasvaa aktiivisiksi ja vastuullisiksi metsästäjiksi.


3 § SEURAN TOIMINTAMUODOT


Tarkoitustaan seura toteuttaa


1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;


2) suorittamalla riistanhoitotyötä;


3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa
metsästystä;


4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;


5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;


6) kouluttamalla jäseniään;


7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;


8) opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;


9) tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua ja osallistua toimintaan;


10) edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa ja


11) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista
irtainta ja kiinteää omaisuutta.


4 § SEURAN JÄSENET


Seuran jäsenmuotoja ovat:


1) Varsinainen jäsen;


2) Koejäsen;


3) Nuorisojäsen;


4) Kunniapuheenjohtaja;


5) Kunniajäsen ja


6) Kannatusjäsen.


Seuran varsinaiseksi ja koe- tai nuorisojäseneksi
seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton piirin sääntöjä ja päätöksiä.

Varsinaiseksi ja koejäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan

kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.


Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Nuorisojäsenyys kestää siihen saakka kunnes nuorisojäsen täyttää 18 vuotta. Samana vuonna kun nuorisojäsen täyttää18 vuotta, on seuran kokouksen päätettävä nuorisojäsenen hyväksymisestäseuran varsinaiseksi jäseneksi tai
hylkäämisestä.


Kunniapuheenjohtajaksi taikunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsuahenkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seurantoimintaa.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.


Kannatusjäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisenyhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.


5 § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT


Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuran varsinaiseksi jäseneksi liittyessään liittymismaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.


Koe- tai nuorisojäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta eikä oikeutta hirvieläinten – ja suurpetojen saaliinjako-osuuksiin. Muutoin koe- tai nuorisojäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.

Jos nuorisojäsen valitaan seuran varsinaiseksi jäseneksi nuorisojäsenyyden päätyttyä, peritään häneltä seuran liittymismaksu.


Koe- tai nuorisojäsen on velvollinen suorittamaan liittymismaksun sinä vuonna, kun hänet on hyväksytty seuran varsinaiseksi jäseneksi.


Liittymismaksun lisäksi seuran varsinainen jäsen ja koejäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen jäsenmaksun ja nuorisojäsen puolet
vuotuisesta jäsenmaksusta, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain
määrää.

Nuorisojäsen on velvoitettu maksamaan täyden jäsenmaksun siitä lähtien, kun hänet on hyväksytty seuran varsinaiseksi jäseneksi.

Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.


Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.


Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.


Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous.


Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.


6 § SEURASTA EROAMINEN


Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla
siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi
myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


7 § SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET


Seuran kokous voi erottaajäsenen, joka


1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;


2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;


3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai


4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;


5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa tai


6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä
omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä
metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävänmääräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoaasianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta
jättäminen.


Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvatmaksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


8 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi­-huhtikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.


Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta


1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai


2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai


3) sähköisesti, tekstiviestillä tai sähköpostilla.


TALVIKOKOUSASIAT


Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,


2) Todetaan kokouksen laillisuus,


3) Hyväksytään työjärjestys,


4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,


5) Päätetään vastuuvapauden yöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,


6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,


7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,


8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,


9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta,


10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksuista ja niiden suorittamisesta,


11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,


12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,


13) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koe- sekä nuorisojäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,


14) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,


15) Valitaan metsästyksenjohtajat


16) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,


17) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,


18) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton piirille tehtävistä esityksistä ja


19) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 § KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa
hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa käsitellään hallituksen esittämät jäsenasiat. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myösmuista kokouskutsussa mainituista asioita.


11§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS


Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle.Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen
esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.


12 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen,toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa onpidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin

sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.


13 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS


Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi
vaaleissa arpa.

Jokaisella kokouksen päättämällä tavalla liittymismaksun

ja jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä ja nuorisojäsenellä sekä
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä, koe- tai äänioikeudettomia
nuorisojäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni.
Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintäänkolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§ SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI


Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. tilintarkastajien/toiminnantarkastajien onannettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.


15 § SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS


Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloinnämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä

sitä kirjallisesti heiltä vaatii.


16§ PÄÄTÖSVALTAISUUS


Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.


17 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT


Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.


18 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT


Hallituksen tehtävänä on
erityisesti


1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;


2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;


3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;


4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan

niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;


5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;


6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista

velvoitteista;

7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton piirin kokouksiin, ellei seuran
talvikokous ole asiasta jo päättänyt;


8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;


9) pitää seuran jäsenluetteloa;


10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;


11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;


12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;


13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;


14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä


5) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§:n mukaisesti ja

16) ryhtyä kaikkiin a seuran etu vaatii.


19 § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA

HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖTSeuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.


20 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA


Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.


Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton piirille, jonka jäsen seura on.


21 §MUUTA


Muutoin noudatettakoon, mitä laissa