Hyväksytty yhd. rekisteriin 19.07.2004 (astui voimaan)

Erä-Oku ry ERÄ-OKU RY.-NIMISEN METSASTYS-JA KALASTUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on ERÄ-OKU RY. ja kotipaikka Outokummun kaupunki. Yhdistys voi, kokouksen niin päättäessä, kuulua Suomen Metsästäjä liiton Pohjois-Karjalan piiri ry:n ja Suomen Kennelliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:n sekä Pohjois-Karjalan Kalamiespiiri ry:n jäsenenä.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa omistamillaan ja vuokraamillaan metsästysmailla ja vesillä järkiperäistä metsästystä ja kalastusta, kalanhoitoa ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) hankkii itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys-,kalastus-, riistanhoito-ja kalanhoitoalueen sekä huolehtii näitä koskevien sopimusten laillisesta aikaan saamisesta ja voimassa pitämisestä
2) edistää ja valvoo metsästys-ja kalastuslain sekä hyvien metsätys-ja kalastustapojen noudattamista
3) verottaa riista ia kalakantojen kulloinkin sallimissa rajoissa
4) riista- ja kalakannan lisäämiseksi parantaa riistan ja kalojen elinympäristöä, järjestää ruokintaa vähentää vahinkoja tuottavia eläimiä ja kaloja suorittaa tarvittaessa riistan ja kalan istutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaan saamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen, kalastuksen sekä riistanhoidon ja kalanhoidon edellyttämistä luonnonsuojelusta
5) harjoittaa riistan-ja kalanhoitoa sekä hyviä metsästys-ja kalastustapoja koskevaa neuvontaa ja valistustoimintaa jäsenistönsä maanomistajien ym. yleisen sekä nuorison keskuudessa
6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa koulutusta käyttöä ja jalostusta
7) edistää jäsenistönsä vapaa-ajanvieton järjestämistä, hankkii jäsenistön käyttöön metsästys-ja kalastusmajan sekä kalalammikoita ja toimii muutoinkin jäsenistön viihtyvyyden ja eränkäynnin lisäämiseksi,
8) kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys -ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus-ja kilpailutilaisuuksia joita varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4 § Yhdistykseen voi kuulua varsinaisten jäsenten lisäksi nuorisojäseniä, koejäseniä, maanvuokraaja jäseniä vapaajäseniä sekä kunniajäseniä Jäsenet yhdistykseen otetaan kirjallisten hakemusten perusteella. Jäseneksi voidaan ottaa ne hyvämaineiset riistanhoitoa metsästystä ampumaurheilua kenneltoimintaa tai kalastusta harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 11 § 15 kohdassa mainitulla tavalla hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

Varsinaisen jäsenyyden edellytyksenä on enintään kahden vuoden koejäsenyyskausi. Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harrastaessaan ja muussa toiminnassa yhdistyksen sääntöjä ja kokouksen päätöksiä sekä varsinainen jäsen suorittamaan liittyessään liittymismaksun ja maaliskuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, mikäli jäsenmaksua ei makseta määräaikaan mennessä, se peritään kaksinkertaisena.

Liittymis-ja jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuosittain Koejäseneltä peritään koejäsenmaksuna enintään puolet varsinaisen jäsenen liittymismaksusta ja loput ko. maksusta mikäli lopullinen jäsenyys hyväksytään. Koejäsenyyden alussa perittyä koejäsen-maksua ei palauteta, mikäli koejäsen ei tule valituksi seuran varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajakseen ja kunnia-jäsenekseen yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen tai sen tarkoitusperiä merkittävästi edistäneen jäsenensä.
Kunniapuheenjohtajia yhdistyksellä voi samanaikaisesti olla enintään yksi (1) ja kunnia-jäseniä enintään viisi (5). Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua ja heillä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Maanvuokraajajäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä tai kutsua hyvämaineisen henkilön, joka vuokraa vastikkeetta yhdistykselle omistamansa tai vuokraamansa tilan metsästysoikeuden sekä henkilön,joka erityisesti voi edistää yhdistyksen metsästysalueiden laajenemista tai säilymistä.

Maanvuokraaja jäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä. Maanvuoraajajäsenen on erottava tai voidaan erottaa" mikäli ko. tilan omistusoikeus vaihtuu tai vuokrasopimus päätyy tai olennaisesti supistuu oikeuksiltaan.

Yhdistyksen nuorisojäseneksi yhdistyksen kokous voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä hyväksyä kunnia-, varsinaisten-, maanvuokraaja jäsenten ja kunnia-puheenjohtajan alle I5 vuotiaita hyvämaineisia lapsia. Nuorisojäsen voi siirtyä varsinaiseksi jäseneksi viimeistään sen vuoden alusta kun hän täyttää 18 vuotta. Nuorisojäsenen jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuosittain.

Nuoriso jäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen ja maanvuokraajajäsen vapautuu jäsenmaksusta sen vuoden alusta, kun hän täyttää 75 vuotta, jonka jälkeen hän siirtyy vapaajäseneksi,

Yhdistyksen koejäseneksi johtokunta voi erillisen anomuksen perusteella esittää kokoukselle hyvämaineisia, metsästystä ja riistanhoitoa tai siihen liittyvää järjestötoimintoja aktiivisesti harrastavia henkilöitä joiden tarkoituksena on varsinaiseksi jäseneksi pyrkiminen. Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta minkä ajan kuluessa yhdistyksen kokouksen on johtokunnan esityksestä päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi.

Koejäsenellä on kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Koejäsenellä on metsästyksen ja kalastuksen osalta samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä, paitsi koejäsen ei voi osallistua ko. aikana hirvijahtiin.

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia pitämään luetteloa kaikesta metsästämistään riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoista vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle. Saavutetut jäsenenoikeudet säilyvät.

5 § Varsinaisella kunnia-, ja maanvuokraaja jäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on oikeus ottaa yhdistyksen metsästysmaille vieras lunastamalla ennen metsästyksen alkamista tälle vieraskortin. Vieraan saalis vähennetään isännän kiintiöstä. Vierasmaksusta ovat vapaita ne vieraat, jotka on johtokunnan päätöksin yhdistyksen metsästysvieraiksi erityisistä syistä kutsuttu. Johtokunnalla on oikeus antaa nimetylle alueelle maanvuokraajalle 1 vieraskortti vuodeksi tai vuokra-ajaksi kerrallaan,

6 § Yhdistyksen vuosittaiseen hirviseurueeseen pääsevät kaikki varsinaiset, vapaa-, maanvuokraaja-, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja. Hirvenmetsästyksessä saatavaan saaliin jako-osiin oikeutettuja ovat kaikki edellä mainitut jäsenet hirviohjesäännön mukaan, joka hyväksytään vuosittain kesäkokouksessa.

7 § Jäsenen, joka rikkoo metsästys-tai kalastus lainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta tai kokouksen päätöksen toteuttamatta voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästys ja kalastustapoja rikkonut jäisen erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta on tehtävä ilmoitus Suomen Metsästäjäliiton pohjois-Karjalan piiri ry:lle. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteää tai irtainta omaisuutta.

8 § Yhdistyksen tili j a toimintakausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 3l. päivänä. Johtokunnan on jätettävä tilit ja niihin kuuluvat asiakirjat tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajan valitsee vuosikokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tämän lisäksi johtokuntaan valitaan vuosikokouksessa kuusi muuta jäsentä joista vuosittain on erovuorossa kolme, ensimmäisen kerran arvan perusteella ja sen jälkeen vuororottain. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Varapuheenjohtaja toimii samalla majan isäntänä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheen-johtaja tai sihteeri, kukin erikseen. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

10 § Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään I viikko ennen kokousta jokaiselle jäsenelle kirjallisesti lähetetyllä kokouskutsulla tai lehti ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

11 § Vuosikokous pidetään tammi-maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1 )valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,

2) valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) vahvistetaan osanottajaluettelo, johon merkitään erikseen ääni-ja puheoikeutettujen jäsenten lukumäärät sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo-ja puheoikeus kokouksessa,

5) luetaan ja hyväksytään kokouksen työjärjestys ja lisätään loppuun jäsenten esittämät keskustelukysymykset,

6) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta

7) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään vastuuvapauden myötäämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

9) toimitetaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten vaali,

10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestiitarkastamaan kuluvan kauden tilejä

11) vahvistetaan toiminta-, riistan-ja alanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten

12) hyväksytään alkaneen toimintakauden tulo-ja menoarvio

13) määrätään yhdistyksen liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus,

14) valitaan puheenjohtaja ja jäsenet riistanhoito-ja kalastusmaiden ja vesien vuokraus-, vartiointi-, kennel-, ampumajaostoihin ja muut tarpeelliset toimikunnat,

15) toimitetaan uusien jäsenten vaali kahden vuoden koeajaksi ja koeajan päätyttyä lopullinen hyväksyminen jäseneksi, jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

16) valitaan yhdistyksen edustajat metsästysseurojen yhteistyöelimeen ja niiden piirien kokouksiin, joissa yhdistys on jäsenenä, sekä määrätään heidän käyttävissä olevat asianomaisen piirin sääntöjen edellyttämät äänimäärät

17) käsitellään muut johtokunnan tai jäsenistön johtokunnalle vähintään 3 viikkoa ennen kokousta esittämät asiat ja kokouskutsussa mainitut asiat

18) päätetään riistanhoitoyhdistykselle ja niille iireille, joissa yhdistys on jäsenenä tehtävistä esityksistä

19) käsitellään kokouksen osanottajien keskusteltaviksi esittämät asiat, joista ei kuitenkaan tehdä päätöstä.

12 § Kesäkokous pidetiilin kesä-elokuun aikana ja siinä käsitellään:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) vahvistetaan osanottajaluettelo, johon merkitään erikseen ääni-ja puheoikeutettujen jäsenten lukumäärät sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo-ja puheoikeus kokouksessa,

4) valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

5) päätetään jäsenten ja heidän vieraidensa oikeudesta harjoittaa metsästystä ja kalastusta yhdistyksen metsästysalueilla ja kalavesillä metsästyskautena,

6) päätetään metsästyskaudella toimeenpantavista rauhoituksista 1'rn. riistan ja kalan suojelutoimenpiteistä sekä hyväksytään metsästyksen ja kalastuksen ohjesääntö,

7) tarkastetaan jäsenmaksuluettelo ja päätetään jäsenmaksunsa laiminlyöneiden erottamisesta yhdistyksestä,

8) toimitetaan uusien jäsenten vaali 11 § l5 kohdan mukaisesti

9) vahvistetaan hirviohjesääntö kuluvalle metsästyskaudelle

10) käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten johtokunnalle vähintään 3 viikkoa ennen kokousta esittämät asiat ja kokous-kutsussa mainitut asiat,

11) käsitellään kokouksen osanottajien keskusteltaviksi esittämät asiat, joista ei kuitenkaan tehdä päätöstä.

13 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättää, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään l/10 jäsenistä sitä johtokunnalta asian kirjallisesti ilmoittamalla vaatii. Kokouskutsusta on voimassa, mitä l0 §:ssä on määritelty.

14 § Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

l5 § Yhdistys toimii yhteistyössä alueensa riistanhoito-yhdistyksen ja niiden Pohjois-Karjalan maakunnassa toimivien piirien kanssa, joissa yhdistys on jäsenenä.

16 § Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa johtokunnan esityksestä. Kokouskutsussa on mainittava asia ja tullakseen hyväksytyksi on vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä oltava hyväksymisen kannalla.

17 § Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle ja niille piireille, joissa yhdistys on jäsenenä sekä yhdistysrekisteriviranomaiselle

18 § Muuten noudatetaan mitä laissa on yhdistyksistä säädetty.